اخبار

همای موسیقی ایران روی صحنه صبح خلاق تهران فرود آمد
۸ دی ۱۳۹۶

همای موسیقی ایران روی صحنه صبح خلاق تهران فرود آمد

همای در پاسخ به سوال یکی دیگر از شرکت‌کنندگان با مضمون رندی در شعر و فعالیت هنری‌اش گفت: «همه‌ی هنرمندان آیینه‌ی اجتماع خودشان هستند و هر آنچه آموختند و اگر از جنس رندی است، از اجتماع خودشان آموختند».