رویدادهای برگزارشده

بیستمین رویداد صبح خلاق تهران
6 بهمن 1402
بیستمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: برخاستن
سخنران: هیوا سیفی زاده
نوزدهمین رویداد صبح خلاق تهران
3 آبان 1398
نوزدهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: جریان
سخنران: استاد فردین خلعتبری
هجدمین رویداد صبح خلاق تهران
25 مرداد 1398
هجدمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: عدالت - جشن دوسالگی
سخنران: سخنرانان سال گذشته رویداد
هفدهمین رویداد صبح خلاق تهران
30 فروردین 1398
هفدهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: آب
سخنران: محمد درویش
شانزدهمین رویداد صبح خلاق تهران
12 بهمن 1397
شانزدهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: سورئال
سخنران: استاد علی اکبر صادقی
پانزدهمین رویداد صبح خلاق تهران
9 آذر 1397
پانزدهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: شروع مجدد
سخنران: امیرحسین ماحوزی
چهاردهمین رویداد صبح خلاق تهران
4 آبان 1397
چهاردهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: صداقت
سخنران: مجید کیانپور
سیزدهمین رویداد صبح خلاق تهران
19 مرداد 1397
سیزدهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: نیت
سخنران: زنده یاد مرتضی پور صمدی
دوازدهمین رویداد صبح خلاق تهران
15 تیر 1397
دوازدهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: مهارت دستی - برگزار شده در هفتمین نمایشگاه اینوتکس
سخنران: هادی حیدری - امیر سقراطی
یازدهمین رویداد صبح خلاق تهران
21 اردیبهشت 1397
یازدهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: بازی - جشن یکسالگی
سخنران: سخنرانان سال گذشته رویداد
دهمین رویداد صبح خلاق تهران
4 اسفند 1396
دهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: کنجکاوی
سخنران: رضا سیاح
نهمین رویداد صبح خلاق تهران
6 بهمن 1396
نهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: تشویش
سخنران: رضا غیابی
هشتمین رویداد صبح خلاق تهران
8 دی 1396
هشتمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: زمینه
سخنران: پرواز همای
هفتمین رویداد صبح خلاق تهران
12 آبان 1396
هفتمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: پیشگام
سخنران: استاد کوروش قاضی‌مراد
ششمین رویداد صبح خلاق تهران
31 شهریور 1396
ششمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: همدردی
سخنران: پرویز پرستویی
پنجمین رویداد صبح خلاق تهران
3 شهریور 1396
پنجمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: نبوغ
سخنران: دکتر حسن عشایری
چهارمین رویداد صبح خلاق تهران
6 مرداد 1396
چهارمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: برابری
سخنران: شیما قوشه
سومین رویداد صبح خلاق تهران
16 تیر 1396
سومین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: بقا
سخنران: لیلا قاسم‌زاده
دومین رویداد صبح خلاق تهران
5 خرداد 1396
دومین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: خوش‌شانسی اتفاقی
سخنران: استاد محمدرضا عبدالملکیان
اولین رویداد صبح خلاق تهران
8 اردیبهشت 1396
اولین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: فراتر از انتظار
سخنران: امیرهوتن هاشمی