رویدادهای برگزارشده

یازدهمین رویداد صبح خلاق تهران
21 اردیبهشت 1397
یازدهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: بازی - جشن یکسالگی
سخنران: سخنرانان سال گذشته رویداد
دهمین رویداد صبح خلاق تهران
4 اسفند 1396
دهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: کنجکاوی
سخنران: رضا سیاح
نهمین رویداد صبح خلاق تهران
6 بهمن 1396
نهمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: تشویش
سخنران: رضا غیابی
هشتمین رویداد صبح خلاق تهران
8 دی 1396
هشتمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: زمینه
سخنران: پرواز همای
هفتمین رویداد صبح خلاق تهران
12 آبان 1396
هفتمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: پیشگام
سخنران: کوروش قاضی‌مراد
ششمین رویداد صبح خلاق تهران
31 شهریور 1396
ششمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: همدردی
سخنران: پرویز پرستویی
پنجمین رویداد صبح خلاق تهران
3 شهریور 1396
پنجمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: نبوغ
سخنران: دکتر حسن عشایری
چهارمین رویداد صبح خلاق تهران
6 مرداد 1396
چهارمین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: برابری
سخنران: شیما قوشه
سومین رویداد صبح خلاق تهران
16 تیر 1396
سومین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: بقا
سخنران: لیلا قاسم‌زاده
دومین رویداد صبح خلاق تهران
5 خرداد 1396
دومین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: خوش‌شانسی اتفاقی
سخنران: محمدرضا عبدالملکیان
اولین رویداد صبح خلاق تهران
8 اردیبهشت 1396
اولین رویداد صبح خلاق تهران موضوع: فراتر از انتظار
سخنران: امیرهوتن هاشمی