دوره‌های پیشین

یازدهمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع بازی - جشن یکسالگی
یازدهمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع بازی - جشن یکسالگی
21 اردیبهشت 1397
با سخنرانی سخنرانان سال گذشته رویداد و خانم فرزانه بدری
دهمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع کنجکاوی
دهمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع کنجکاوی
4 اسفند 1396
با سخنرانی رضا سیاح
نهمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع تشویش
نهمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع تشویش
6 بهمن 1396
با سخنرانی رضا غیابی
هشتمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع زمینه
هشتمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع زمینه
8 دی 1396
با سخنرانی پرواز همای
هفتمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع پیشگام
هفتمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع پیشگام
12 آبان 1396
با سخنرانی کوروش قاضی‌مراد
ششمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع همدردی
ششمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع همدردی
31 شهریور 1396
با سخنرانی پرویز پرستویی
پنجمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع نبوغ
پنجمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع نبوغ
3 شهریور 1396
با سخنرانی دکتر حسن عشایری
چهارمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع برابری
چهارمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع برابری
6 مرداد 1396
با سخنرانی شیما قوشه
سومین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع بقا
سومین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع بقا
16 تیر 1396
با سخنرانی لیلا قاسم‌زاده
دومین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع خوش‌شانسی اتفاقی
دومین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع خوش‌شانسی اتفاقی
5 خرداد 1396
با سخنرانی محمدرضا عبدالملکیان
اولین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع فراتر از انتظار
اولین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع فراتر از انتظار
8 اردیبهشت 1396
با سخنرانی امیرهوتن هاشمی